logo familie schutterstichting
 
home geschiedenis Trientje Schutter bestuur

legaten en giften

subsidies recent aanvragen
             


Richtlijnen voor het verstrekken van garantstellingen/subsidies.

om te downloaden:

richtlijnen (ook hieronder: om te beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de kriteria)

aanvraagformulier pdf (eerst downloaden en opnieuw openen om digitaal te kunnen invullen met acrobat reader (gratis download)

aanvraagformulier pdf leeg (om te printen en handmatig in te vullen)

aanvraagformulier in word

Richtlijnen:

-1- De stichting verstrekt garantstellingen, alleen aan organisaties of groeperingen van personen, die zonder winstoogmerk de behartiging van belangen op het maatschappelijke of culturele vlak in de gemeente Ten Boer ten doel stellen of mede ten doel stellen. In bijzondere gevallen kan garantstelling verleend worden aan individuele personen. Alle groeperingen en leeftijdscategoriën komen in aanmerking, met voorrang voor ouderen.

-2- Er moet worden aangetoond, dat de activiteiten of voorzieningen in het belang zijn van de bevordering van maatschappelijk of cultureel welzijn van de gehele of een deel van de lokale gemeenschap.

-3- Bij voorkeur worden garantstellingen gegeven voor activiteiten. Voorwaardenscheppende voorzieningen ten behoeve van sociale of culturele activiteiten kunnen in incidentele gevallen ook gesubsidiëerd worden (zie ook onder punt 8).

-4- Aangetoond moet worden, dat de financiële middelen die ter beschikking staan niet toereikend zijn. Dit door middel van een begroting van de desbetreffende activiteit. Hierbij dienen ook de andere instanties vermeld te worden waar subsidies worden aangevraagd, evenals de hoogte van de aangevraagde
subsidies.

-5- Jubilea en dergelijke komen niet in aanmerking voor subsidie; sociale of culturele activiteiten naar aanleiding van  jubilea wél.

-6- Het uitgeven van boekwerken en dergelijke komt in het algemeen niet in aanmerking voor subsidie. Wanneer uitgaven (mede) een commerciële basis hebben zeker niet.

-7- Instrumenten, koorkleding, uniformen, busreizen en boottochten worden niet gesubsidiëerd. De stichting heeft een terughoudend beleid ten aanzien van het subsidiëren van materiële zaken. Uitzondering kan zijn als het gaat om voorzieningen ten behoeve van sociale of culturele activiteiten die van groot belang zijn, zulks ter beoordeling van het bestuur.

-8- In geval van grote, kostbare materiële voorzieningen die binnen de doelstelling van de stichting passen, zal de stichting in het algemeen slechts een symbolische stimuleringsbijdrage kunnen toekennen. Wanneer de voorziening zeer sterk past in de doelstelling van de stichting zal een substantiële bijdrage kunnen worden verstrekt. Dit ter beoordeling van het bestuur.

-9- In geval van toekenning van een substantiële subsidie ten behoeve van materiële zaken zal het gaan om duidelijk herkenbare materiële zaken. (Dus niet: bijdrage aankleding Woonzorgcentrum; wél: subsidie podium Woonzorgcentrum). Dit om een voor de doelgroep en de gemeenschap herkenbare bijdrage te kunnen leveren.

-10- In het geval van te organiseren activiteiten worden uitsluitend garantstellingen verleend. Na de activiteit dient een overzicht van kosten en baten te worden overgelegd, waarna een bedrag tot aan de toegezegde subsidie kan worden verstrekt.

-11- De aanvrager dient aan te tonen, dat de verwachting gerechtvaardigd is dat met inbegrip van de subsidie voldoende financiële middelen ter beschikking staan om de doelstelling te verwezenlijken.

-12- Structurele subsidies worden niet verstrekt. Voor een gelijksoortige activiteit dient dus telkens opnieuw een aanvraag te worden ingediend en beoordeeld.

Ten Boer, december 2017